مـــا قصـــه‌ی تلــــخ بـــرگ و بـــادیـم همــــه

تــــک تــــک ز سر شاخــــــه فتـــــادیم همــه

چون گُل که سحر شکفت و شب خفت به خاک

انـــــــــگار کـــه زادیـــــم و نـــــزادیم همــــه