مسعود رضایی بیاره

آیه

می آمد و مستِ مستِ می  کرد نگاه

بـــود آیت روشنی در آن چشم سیاه

در مـن نگهی نمود و دل گفت به آه

لا حـــــــول و لا قـــــوة الا بـــــــالله