مسعود رضایی بیاره

پائیزان

ما خش خش برگ ریز گلریزانیم

همرنــگ غــروب زرد پـائیـزانیم

آهسته قــدم به خــاطراتم بــگذار

با هر قدمی دوبــاره می لرزانیم