مسعود رضایی بیاره

اکسیر

چشمان سیاه او شرابی دگر است

رویای نـگاه او سرابی دگر است

من دانـم وآب چشمه سار ظلمات

اکسیر نگاه  او ز آبی  دگر است