مسعود رضایی بیاره

یادگاران

بـــاران و بنفشه یـادگاران تــواند

هنـــگام شکوفه سوگواران تــواند

آلالـــه‌ی  سرخ کـوهساران دنــا

در دامـن دشت می گساران تواند