مسعود رضایی بیاره

گلواژه

گلواژه ترین بهـار این خــاک توئی

آن رویش سبز رو به افلاک تـوئی

سرمستی می میان تاک است نهان

آن شور نهفته در دل تـاک تــوئی