مسعود رضایی بیاره

گل حسرت

روزی که گــذر کنـد صبا بر خاکم

بگــذر به کنــار من ، بیا بر خاکم

گُل‌های سپید و زرد حسرت روید

روزی که نهی دوباره پا بر خاکم