مسعود رضایی بیاره

حسرت

ای آینـــه در نــگاه او چیست ، بگو

در چشم سیاه او چه رازیست ، بگو

آن لحظه که غرق در نگاهش گردی

در پشت شراب چشم او کیست ، بگو