مسعود رضایی بیاره

شکوفه

بعد از تو شکوفه خنده یک چنـد نزد

تنـها نه شکوفه ، مـــاه لبخنــد نـزد

آن شاخـــه‌ی دل که زیر پا بشکستی

پــژمرده شد و پس از تـو پیوند نزد