مسعود رضایی بیاره

غم

در عمق نـگاه مهربانش غـم بود

همرنگ نگاه نرگس و مـریم بود

با این همه جـلوه‌های رنگین خیـال

پــائیز بـرای چشم‌هــایش کـم بود