مسعود رضایی بیاره

غم

گاهـی که دلــم برای او می گیرد

بغضم به سر آید و گلو می گیرد

ابر سیـهی به سینه آیــد نـم نـم

باران ز نـگاه من فرو می گیرد