مسعود رضایی بیاره

غم

برخــیز و بیــا تــرانـه‌ی بـــاران است

چشمان بنفشه لانـــــه‌ی بـــاران است

آن شعر تــری کز او چــکد آب خیــال

گیسوی تو است و دانه‌ی باران است