مسعود رضایی بیاره

ستاره

بر یـــال  دنــا ستاره چشمک می زد

مه بـر سرچشمه اندک اندک مـی زد

شب خلوت و آرزوی دیدارت چنگ

درسینه‌ی تنـگ  نرم نرمـک می زد