مسعود رضایی بیاره

آهنگ عبور

چشمان سیاه او غزل بود ، غـزل

طعـم سخنان او عسل بود ، عسل

آهنـــگ عبــور پـــای بـــارانی او

در کوچه‌ی نسترن مثل بود ، مثل