مسعود رضایی بیاره

بوی پائیز

هنـــگامه‌ی برگ و باد گلریـز آمد

در کوچـــه ترانه‌ای دل انگیـز آمد

ابر آمد و بوی خاک باران خورده

برخیز و بیــا کـه بــوی پائیز آمد