مسعود رضایی بیاره

ترانه‌ی باران

این کوچه پُر از ترانـــه‌ی باران است

میراث عــــــزیز آذر و آبــــــان است

در خش خش برگ‌های افتاده به خاک

آوای حــــزین عشق در پـــایان است