مسعود رضایی بیاره

صدا

راه مــن و او ز روبـــرو خـورد گـــره

چشمان من و نــــگاه او خـــورد گــره

دل گفت بگو که دارمش دوست ، صدا

در سینه دویـــد و در گلــو خـورد گره