مسعود رضایی بیاره

بوی دنا

وقتی کــه خــــدا بهشت را مـی آراست

یک بوی خوش از میان گـل‌ها برخاست

آهسته فــرشته‌هـا به هـــم مـی گفتند :

به به ! چه شبیه بوی گیسوی دناست !!