مسعود رضایی بیاره

مهتاب پائیزی

دلداده سحر ز عشق لب ریز تر است

بُلبـُل ز جمــال گل سحر خیز تر است

مهتـــاب میــــان یــک شب پــائــیزی

از هر شب دیگری دل انگبز تر است