مسعود رضایی بیاره

آتشکده

آئیــــن دو چشم او مسیحایی بــود

چشم سیهش خـــدای زیبایی بــود

آتشــــــکده‌ی نـــــــگاه نـامیرایش

سوگند به مهر و مه اوستایی بود