مسعود رضایی بیاره

عمر

بی  دوست هوای دل خراب است خراب

مــا تشنـه‌ی او و او سراب است سراب

او بـــود تمـــام عمــرم امّـــا ، افسوس

ایــن عمرهمیشه  در شتاب است شتاب