مسعود رضایی بیاره

انقلاب

بـــرگرد ! هــوای دل خراب است ، نرو

در سینه صـــدای انــقلاب است ، نــرو

مـــن خسته و زورق امیــــدم بــی تــو

سرگشته به روی موج آب است ، نرو