مسعود رضایی بیاره

نیلوفر

پائیز تر از کوچه‌ی مهتاب توئی

رویای خیال ماه و مرداب تـوئی

یک دم نرود خیالت از چشم تـَرَم

نیــلوفرِ خُفــته بر سر آب تـوئی