مسعود رضایی بیاره

بعد از تو

بعد از تو ستاره  بی قرار آمد و رفت

بیهوده  ایّــام و روزگـار آمــد و رفت

نشُکفت گـُلــــی و بُلبُلـــی پَــر نــکشید

لبخند ز دل نـزد بهــار،  آمــد و رفت