مسعود رضایی بیاره

مهتاب دنا

هنـگام بهـار و یک شب مهتابی

با دوست کنار چشمه‌ای یا آبی

لـم داده میان سبزه در پای دنا

دریاب اگـر چنین شبی دریـابی