مسعود رضایی بیاره

ایل چویل

روزی که مرا به خاک مـی بسپارید

از ایــل چــویل و از دنــا یـــاد آرید

برگی دو سه آویشن سبز و خاری

   در زیر سر و کنــــار مــن بگذارید