مسعود رضایی بیاره

بگذار

دست از دل ما بشوی و بگذار مرا

انــگار نـه بودیم و نـه یــاد آر مرا

آنجا کـه مرا ز من  گـرفتی روزی

برگرد و ببر به خویش بسپار مـرا