مسعود رضایی بیاره

بهار دل

تــا از چمن ای بهـــار دل مــی گذری

از عطر شکوفه در سحر خــوب تری

آهسته گــذر کــن ای نسیم از بـــر او

می ترسم از آن که بـوی او را ببری