مسعود رضایی بیاره

کبک دنا

من شاعــر شهر چشم شهـلای توام

سِحرِ سخنِ نــــــگاهِ شیــوای تــوام

تـو قـــامت دلــــربای سرسبز دنـــا

من کبک غــزل سرای صحرای توام