مسعود رضایی بیاره

پرواز

برخیز و بیا که  نغمه‌ای ساز کنیم

چــنگی بزنیم و سینه‌ای بــاز کنیم

زان پیش زمــانه  پای  ما بر بندد

بالـی به هــوا زنیم و پــرواز کنیم