مسعود رضایی بیاره

اشک عبرت

افسوس که غیر از گْل پژمرده‌ی حسرت

یک شاخـــه گُـل از دست محبت نگرفتیم

با اشک فــــرو ریختــــن و سوختن  دل

دیــدیم در آینـــه و عبــــرت نــــگرفتیم