مسعود رضایی بیاره

نشانه

از عشق فقط تـــرانـــه‌ای مــا را بس

در سینه‌ی دوست‌، خانه‌ای ما را بس

در دل هـــوس لبـــان شیرینــم نیست

از کـوهکنـی ، نشانــــه‌ای مـــرا بس