مسعود رضایی بیاره

نسیم شعله‌ور

هر شب که خیالت از نظر می گــذرد

گویی  که نسیم شعله‌ور مـــی گــذرد

می سوزم و قطـره‌های اشکم گــویی

آتش ز میــان چــوب تـَر مـی گــذرد