مسعود رضایی بیاره

پائیز

غم نامه‌ی برگ و باد و پالیز ، سلام

از نغمــه‌ی عاشقانـه لبــریز ،  سلام

رویای پریده رنـــگ هنــگام غـروب

آهنـــگ دل شکسته ، پـــائیز ! سلام