مسعود رضایی بیاره

سرمستان

ما اهــل مـی و تــرانه  و دستانیم

سر خیــل جنون شهر سرمستانیم

شیخا تو برو بهشت ،بگذار که ما

داد دل خود ز نای و نی  بستانیم