مسعود رضایی بیاره

کویر لوت

مــا زاده‌ی فصــل سرخ تــابستانیم

گلبرگ خـــزان رسیده را می مانیم

در اطلس این جهان پر سبزه و آب

ماننـــد کـــویــر لــوت در ایــرانیم