مسعود رضایی بیاره

شاعرانه

این برگ خـزان رسیده آوای  من است

پژمـرده اگر فتــاده  رویــای مـن است

این خش خش شاعرانه در کوچه‌ی باد

فریــاد حـزینِ سینه فـــرسای من است