مسعود رضایی بیاره

جان مایه

پائیز !  بیا کــه دست در دست نهیم

پا بر سر هر چه پیش ما هست نهیم

جان مایه ز دوش زندگـــی بر داریم

هــر جـا که گذار  تنـد بـــادست نهیم