مسعود رضایی بیاره

رهایی

ما گوشه‌ی میخــانه به منبر نفروشیم

جز نالـــه‌ی مستانـــه حدیثی ننیوشیم

تــا یـافته‌ام حـــال سبک بــال رهـــایی

پروانه حسد می برد از خانه بدوشیم