مسعود رضایی بیاره

گهواره‌ی مهر

در ژرف نگاهت ای غـزلواره‌ی مهر

اشعار فـرشته‌ایست در بــاره‌ی مهر

رویــــای نشسته در نــگاهت طفلی

زیباست که خفته لای گهواره‌ی مهر