مسعود رضایی بیاره

راز

گفتی به نگاه من چه رازیست نهـان

می بینی و دل نمی کنی دیگر از آن

این شور نهفته‌ای که مـــن می بینم

گفتن نتوانـــم و نه گنجـد به زبـــان