مسعود رضایی بیاره

بوی مهر

مهر آمد و بوی مهربانی آمد

در کـوچه نوای شادمانی آمد

انگار به سرزمین ایران کهن

گــردونه‌ی مهرِ بـاستانی آمد