مسعود رضایی بیاره

آفاق

انـدام تو را ز لالـــه کشتند دنـــا

در شهد گـُل و غزل سرشتند دنا

آنــان کــه پیامبران آفــاق دل‌اند

از چشم تـو آیــه‌ها نوشتند دنــا