مسعود رضایی بیاره

پائیز غزل

من برگ درخت سیسه در پائیزم

آهسته کنار خود فرو   می ریزم

شادم به خیالت ار چو پائیز غزل

از نغمه‌ی  دل شکسته‌ای لبریزم