مسعود رضایی بیاره

لاله

آن لالـــه کــه سر زد از گـــریبان دنا

روئیــد چـــو شعله روی دامـــان  دنا

آن لاله توئی قسم به عطری که سحر

آیــــــــد ز نسیــم کـــوهساران دنــــا