مسعود رضایی بیاره

درفش کاویانی

در چهــــــــره نشان پهلوانـــــــی دارد

شیریست کــــه بیشه‌ای جهانــــی دارد

آن گونه گرفته رو سری بر سر چوب

گــــــویی کـــه درفش کاویـــــانی دارد