مسعود رضایی بیاره

صاعقه

امشب ز تــــرانه‌ و غـــزل سرشارم

بــــــارانِ رسیده بــــر سر کـُهسارم

تا صاعقه‌ی حضور او خورد به من

آتش بـــــگرفتــه شعـله ور می بارم