مسعود رضایی بیاره

انقلاب گیسو

گیسوی تــــو انقــــلاب آتش دارد

صد شعله شرارهای سرکش دارد

در این شب تیـره گیسوان سیهت

هـر مــو اثـری   ز تیر آرش دارد