مسعود رضایی بیاره

گاهان

گاهــــان نـــگاهت ار برآیـــد بــه سخن

فریــــــــاد بــرآیـــــــد از اوستای کـُهن

چــون گـُــلبن تو نبسته اعــجاز بهـــار

آرایه به روی و موی و گیسوی چمن