مسعود رضایی بیاره

حیرت

چشمان تـــرا نــــگاره می بایــد کـرد

این معجزه را نظـــاره می بایــد کـرد

هر جا که سخن ز حیرت آید به میان

آنجا به تو هـــم اشاره مـی باید کـرد